ИК Кръгозор  
Кошница
книги: 0
цена: 0.00 лв.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА В 5. КЛАС

ПО ПОМАГАЛАТА НА ИК "КРЪГОЗОР":

АЗ, ГРАМАТИКАТА – 5. КЛАС

(автори: проф. Маргарита Георгиева и Веска Габровска)

МИТОВЕ. КОГАТО ЗЕМЯТА БЕШЕ ПЛОСКА – 5. КЛАС

(автори: проф. Румяна Йовева и доц. Младен Енчев)

/34 учебни седмици по 1 учебен час - 34 учебни часа/

Учебна 2006/07 година

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

1. Да се затвърдят и обогатят знанията на учениците за езиковите явления, изучени в начална училищна степен и включени в учебната програма за 5. клас.

2. Чрез занимателни игрови задачи да се постига функционално , а не самоцелно, знание на българския език.

3. Да се формират критерии за доброкачественост на речта.

4. Да се обогати на представата на петокласниците за мита, неговото възникване, същност и значение чрез запознаване с митовете на различни народи за сътворението и за края на света.

5. Да се развият умения за осмисляне и възпроизвеждане на текст, за откриване на общото и различното в митовете на различните народи.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Речево общуване – подбор на адекватни езикови средства според речевата ситуация.

2. Видове изречения по състав. Просто изречение. Главни и второстепенни части на простото изречение.

3. Части на думата. Словообразуване.

4. Имена – съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена.

5. Местоимения. Видове.

6. Глагол.

7. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, частица.

8. Видове думи според лексикалното им значение – омоними, пароними.

9. Звукове и букви – Променливо Я, Непостоянно Ъ, Подвижно Ъ. Звучни и беззвучни съгласни. Правопис.

10. Митология. Митове. Митове за сътворението на света – египетски, китайски, ислямски, африкански, индиански.

11. Митове за края на света – шумеро-акадски, индийски, скандинавски, египетски.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Учениците да си служат с основните езикови и речеви единици в съответствие с комуникативната цел.

2. Учениците да разбират темата на текста, да извличат съществена информация от него, да умеят да репродуцират текста.

3. Петокласниците да разпознават и осмислят функциите на главните и второстепенните части на простото изречение. Да правят синтактичен анализ на простото изречение.

4. Да осмислят думата като речникова единица. Да съобразяват употребата на думи с оглед на речевата ситуация. Да разпознават видовете думи според значението им, да осмислят словообразуването на дадена дума и търсят логически връзки по отношение на правописа й.

5. Да разберат функцията на изменяемите и неизменяемите части на речта, да ги разпознават, да ги анализират с оглед на граматическите им характеристики, да ги употребяват правилно в речта си.

6. Правилно да изговарят и да пишат думи с правописни особености. ЗАБЕЛЕЖКА: При изготвяне на тематичния работен план за ЗИП темите, свързани с учебното съдържание от задължителната избираема подготовка, ще надграждат знанията и уменията от задължителната подготовка и ще бъдат съобразени с резултатите и индивидуалните особености на учениците, без да повтарят темите от задължителната подготовка.

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС

 34 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ – ПО 1 УЧЕБЕН ЧАС – 34 ЧАСА

1. Речево общуване.

2. За митологията и митовете.

3. Митове за сътворението.

4. Речев етикет.

5. За сътворението – египетски мит.

6. Пангу – китайски мит.

7. Части на изречението. Главни части на простото изречение.

8. Второстепенни части. Допълнение.

9. Обстоятелствено пояснение.

10. Морска пяна – японски мит.

11. Приложение и определение.

12. Създаване на небето, земята и ангелите – ислямска представа за създаването на света.

13. Еднородни части.

14. Словообразуване.

15. Раждането на света – африкански мит.

16. Имена – съществителни имена.

17. Прилагателни имена.

18. Числителни имена.

19. Членуване на имената.

20. Как се е появила земята и първите хора – индиански мит.

21. Лични местоимения.

22. Показателни местоимения.

23. Глаголи.

24. Наречия.

25. Митове за края на света – шумеро-акадски мит.

26. Предлог и съюз.

27. Омоними, пароними.

28. Ной и потопът.

29. Променливо Я.

30. Индийски мит – Потопът.

31. Непостоянно Ъ. Подвижно Ъ.

32. Звучни и беззвучни съгласни.

33. Краят на човечеството – египетски мит.

34. Подготовка на тържество – реч на водещия, викторина, поздравления, рецитация.

 

ИЗГОТВИЛ: В. Габровска

Търси
ИК Кръгозор

1113 София,
ул. "Александър Жендов" 6, ет. 3, офис 303
тел.:(02) 944 53 80
office@kragozor.com

Член на Асоциация Българска книга

 

 

 

Новини
Интервю с Диего Галдино
Филмът "Момчето, което обичаше Луната" с български субтитри
Заповядайте в „Кръгозор YA литклуб”
Още новини тук
Бестселър  - Бестселър
Откъс от книга  - Откъс от книга
Очаква се допечатка  - Очаква се допечатка
Не се очаква допечатка  - Не се очаква допечатка
Bookmark and Share

Studio ITTI
Web Based Solutions
©2006 Издателска къща "Кръгозор". Всички права запазени.