Print

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА В 5. КЛАС

ПО ПОМАГАЛАТА НА ИК "КРЪГОЗОР":

АЗ, ГРАМАТИКАТА – 5. КЛАС
(автори: проф. Маргарита Георгиева и Веска Габровска)

МИТОВЕ. КОГАТО ЗЕМЯТА БЕШЕ ПЛОСКА – 5. КЛАС
(автори: проф. Румяна Йовева и доц. Младен Енчев)

/34 учебни седмици по 1 учебен час - 34 учебни часа/

Учебна 2006/07 година

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
1. Да се затвърдят и обогатят знанията на учениците за езиковите явления, изучени в начална училищна степен и включени в учебната програма за 5. клас.
2. Чрез занимателни игрови задачи да се постига функционално , а не самоцелно, знание на българския език.
3. Да се формират критерии за доброкачественост на речта.
4. Да се обогати на представата на петокласниците за мита, неговото възникване, същност и значение чрез запознаване с митовете на различни народи за сътворението и за края на света.
5. Да се развият умения за осмисляне и възпроизвеждане на текст, за откриване на общото и различното в митовете на различните народи.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Речево общуване – подбор на адекватни езикови средства според речевата ситуация.
2. Видове изречения по състав. Просто изречение. Главни и второстепенни части на простото изречение.
3. Части на думата. Словообразуване.
4. Имена – съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена.
5. Местоимения. Видове.
6. Глагол.
7. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, частица.
8. Видове думи според лексикалното им значение – омоними, пароними.
9. Звукове и букви – Променливо Я, Непостоянно Ъ, Подвижно Ъ. Звучни и беззвучни съгласни. Правопис.
10. Митология. Митове. Митове за сътворението на света – египетски, китайски, ислямски, африкански, индиански.
11. Митове за края на света – шумеро-акадски, индийски, скандинавски, египетски.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Учениците да си служат с основните езикови и речеви единици в съответствие с комуникативната цел.
2. Учениците да разбират темата на текста, да извличат съществена информация от него, да умеят да репродуцират текста.
3. Петокласниците да разпознават и осмислят функциите на главните и второстепенните части на простото изречение. Да правят синтактичен анализ на простото изречение.
4. Да осмислят думата като речникова единица. Да съобразяват употребата на думи с оглед на речевата ситуация. Да разпознават видовете думи според значението им, да осмислят словообразуването на дадена дума и търсят логически връзки по отношение на правописа й.
5. Да разберат функцията на изменяемите и неизменяемите части на речта, да ги разпознават, да ги анализират с оглед на граматическите им характеристики, да ги употребяват правилно в речта си.
6. Правилно да изговарят и да пишат думи с правописни особености. ЗАБЕЛЕЖКА: При изготвяне на тематичния работен план за ЗИП темите, свързани с учебното съдържание от задължителната избираема подготовка, ще надграждат знанията и уменията от задължителната подготовка и ще бъдат съобразени с резултатите и индивидуалните особености на учениците, без да повтарят темите от задължителната подготовка.

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС
 34 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ – ПО 1 УЧЕБЕН ЧАС – 34 ЧАСА
1. Речево общуване.
2. За митологията и митовете.
3. Митове за сътворението.
4. Речев етикет.
5. За сътворението – египетски мит.
6. Пангу – китайски мит.
7. Части на изречението. Главни части на простото изречение.
8. Второстепенни части. Допълнение.
9. Обстоятелствено пояснение.
10. Морска пяна – японски мит.
11. Приложение и определение.
12. Създаване на небето, земята и ангелите – ислямска представа за създаването на света.
13. Еднородни части.
14. Словообразуване.
15. Раждането на света – африкански мит.
16. Имена – съществителни имена.
17. Прилагателни имена.
18. Числителни имена.
19. Членуване на имената.
20. Как се е появила земята и първите хора – индиански мит.
21. Лични местоимения.
22. Показателни местоимения.
23. Глаголи.
24. Наречия.
25. Митове за края на света – шумеро-акадски мит.
26. Предлог и съюз.
27. Омоними, пароними.
28. Ной и потопът.
29. Променливо Я.
30. Индийски мит – Потопът.
31. Непостоянно Ъ. Подвижно Ъ.
32. Звучни и беззвучни съгласни.
33. Краят на човечеството – египетски мит.
34. Подготовка на тържество – реч на водещия, викторина, поздравления, рецитация.
 
ИЗГОТВИЛ: В. ГабровскаPrint